Monitoring statusu VAT i VAT UE

Nie posiadasz jeszcze konta?
Załóż je w kilka sekund

Podaj NIP Twojej działalności, pozostałe dane zostaną automatycznie pobrane po kliknięciu przycisku "Załaduj dane firmy"
Imię i nazwisko*:
Email*:
NIP*:
Firma:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
REGON:
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


zawarta dnia 06. 08. 2021r. pomiędzy:


Nazwa Spółki Sp. z o. o., ulica, kod pocztowy, miejscowość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS: 0000000000, REGON: 0000000000, NIP: 0000000000, o kapitale zakładowym 0000000000,00 PLN, reprezentowaną przez:

.............................................................

zwanego dalej „Administratorem”,

a

Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686859, reprezentowaną przez:
Piotra Kantorowskiego - Komplementariusza
zwaną dalej „Proces”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo także „Stroną”.


PREAMBUŁA

Zważywszy na fakt, iż Administrator, na podstawie zawartej z Procesorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako „Umowa główna”), korzysta z usługi VATmonitor, udostępnianej przez Procesora w ramach serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://vatmonitor.eu (dalej jako „VATmonitor”), w ramach której to usługi Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów, Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

§1
Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1, dalej zwanego RODO w stosunku do danych osobowych powierzonych Procesorowi w związku z realizacją niniejszej Umowy.


§2
1. Na podstawie art. 28 RODO Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wynikającym z niniejszej Umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Procesor może przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonowania usługi VATmonitor na podstawie Umowy głównej.
3. W ramach niniejszej umowy Procesor może przetwarzać następujące dane osobowe kontrahentów Administratora: imię, nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, status VAT, status VAT UE
4. Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora w następującym zakresie ich przechowywania.

§3
1. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
2. Procesor w szczególności:
a) przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy. Przed przekazaniem danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny
b) zapewnia by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy
c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych przepisami prawa
f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
g) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Procesora, jako podmiotu przetwarzającego dane, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich z tym zastrzeżeniem, że Procesor niezwłocznie informuje Administratora jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Terminy audytów lub inspekcji muszą zostać uprzednio ustalone z Procesorem, jednakże audyt powinien zostać przeprowadzony nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia przez Administratora o woli jego przeprowadzenia
h) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

§4
1. Procesor może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, na co Administrator niniejszym wyraża zgodę.
2. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§5
1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy głównej Procesor zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w zależności od decyzji Administratora, na podjęcie której Administrator ma 3 dni licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, zwrócić lub trwale usunąć dane. W przypadku biernej postawy Administratora Procesor trwale usunie dane.
3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy RODO oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Procesor odpowiada za szkody spowodowane niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, w granicach rzeczywiście poniesionej przez Administratora szkody, wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które przepisy prawa nakładają bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.


..................................................... ...............................................
Przetwarzający
Powierzający

Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski i Wspólnicy Sp. k. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności
Strona używa cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności
Rozumiem