Monitoring statusu VAT i VAT UE

REGULAMIN SERWISU VATMONITOR.EU

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.vatmonitor.eu prowadzonego przez Spółkę , ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON:
367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686859, adres elektroniczny: [email protected], dalej jako Usługodawca, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną,

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

§ 5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§ 6 Konto użytkownika

§ 7 Zamówienia

§ 8 Płatności

§ 9 Faktury elektroniczne

§ 11 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 12 Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu

§ 13 Ochrona danych osobowych

§ 14 Polityka Cookies

§ 15 Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
b) warunki świadczenia tych usług,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
5. W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Serwisie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.
7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://vatmonitor.eu/pliki/RegulaminSerwisuVATmonitor_eu.pdf, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
8. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
9. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§ 2

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
a) Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
b) Usługodawca - 1. Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.k., ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000686859, adres elektroniczny: [email protected],
c) Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie zawartej z Usługodawcą Umowy,
d) Zarejestrowany użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła Konto użytkownika.
e) Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.vatmonitor.eu, prowadzony przez Usługodawcę, będący serwisem umożliwiającym bieżącą weryfikacja statusu VAT kontrahentów.
f) Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.
g) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika.
h) Konto użytkownika – indywidualny panel użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.,
i) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
j) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
k) Kontrahent – osoba trzecia w stosunku do Usługodawcy i Użytkownika, której status Użytkownik monitoruje z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu,
l) Konsultacja – wsparcie prawne udzielane przez Usługodawcę Użytkownikowi w razie zaistnienia zmian w zakresie statusu VAT i VAT UE lub danych GUS Kontrahenta, polegające na zweryfikowaniu przyczyn zmiany za pośrednictwem ogólnodostępnych rejestrów i informacji uzyskanych od Użytkownika oraz wskazaniu ewentualnych działań jakie w związku z tym winien podjąć Użytkownik. Konsultacja nie obejmuje prowadzenia postępowań podatkowych, administracyjnych, przygotowawczych, sądowoadministracyjnych ani sądowych. Sposób Konsultacji oraz czas jej otrzymania uzależniony jest od wykupionego przez Użytkownika pakietu.
m) Okres testowy – okres dwóch tygodni, liczony od dnia założenia Konta użytkownika, w czasie którego Użytkownik może bezpłatnie korzystać z funkcjonalności Serwisu, z wyjątkiem Konsultacji.
n) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy

§ 3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi
elektroniczne:
a) udostępnianie danych i materiałów znajdujących się na Serwisie,
b) umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
c) założenie i prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, d) umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu abonamentu,
e) udostępnienie danych dotyczących rozliczeń za korzystanie z Serwisu, f) monitorowanie statusu VAT i VAT UE oraz danych GUS Kontrahentów, g) przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, dodania kolejnych Usług elektronicznych, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Serwisu po założeniu Konta użytkownika, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 niniejszego Regulaminu.
2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jego profesjonalny charakter Użytkownikiem Serwisu nie może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.
3. Serwis umożliwia Użytkownikom stałe, automatyczne monitorowanie statusu VAT i VAT UE oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego Kontrahentów Użytkownika, których liczba uzależniona jest od wykupionego przez Użytkownika pakietu. Serwis zapewnia również Użytkownikowi otrzymanie Konsultacji prawnej w razie zaistnienia jakiejkolwiek zmiany w zakresie ww. statusów i danych kontrahentów.
4. Zważywszy na ustępy poprzedzające do Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące sprzedaży konsumenckiej. Do Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem stosuje się przepisy ustawy o radcach prawnych oraz postanowienia Kodeksu Etyki Radców Prawnych.
5. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością uiszczania przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy opłat w postaci miesięcznego abonamentu w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, z wyjątkiem korzystania z Serwisu w Okresie testowym.

§ 5

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu, b) dostęp do sieci Internet
c) odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z włączoną obsługą Java Script.
2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
3. W ramach korzystania z Serwisu zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie. Zakazuje się ponadto dokonywania jakiejkolwiek ingerencji przez Użytkownika w elementy i funkcjonalności Serwisu, do których dostęp nie został udostępniony Użytkownikom przez Usługodawcę.
4. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z
prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 6

Konto użytkownika

1. Użytkownik zakłada Konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza
Rejestracji.
2. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail oraz numer NIP.
Pozostałe dane Użytkownika, tj. nazwa firmy, adres oraz REGON zostają
automatycznie pobrane z bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracji na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji przesłany zostanie link aktywacyjny oraz hasło. Brak aktywacji konta uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z uzyskania hasła przez osobę nieuprawnioną.
4. Konto użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności założenia Konta użytkownika, jak i dokonywania jakichkolwiek czynności w ramach Serwisu w imieniu Użytkownika.
5. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników, jak również udostępnianie konta osobom trzecim. Zabronione jest również wprowadzanie do własnego konta Kontrahentów osób trzecich, które nie posiadają konta w Serwisie.
6. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Dane Użytkownika mogą zostać zmienione wyłącznie poprzez kontakt z
Usługodawcą.
8. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji
Konta użytkownika.
9. Założenie Konta użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.
10. Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem założenia Konta użytkownika.
11. Po założeniu Konta użytkownika rozpoczyna się Okres testowy. Po jego zakończeniu i niewykupieniu przez Użytkownika pakietu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
12. Konto użytkownika może być wykorzystywane wyłącznie do monitorowania
Kontrahentów Użytkownika.

§ 7

Zamówienia

1. Informacje o pakietach prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usług.
2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia, po uprzedniej rejestracji, poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w ramach Konta użytkownika w zakładce „Panel klienta”.
4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wybrać pakiet oraz czas trwania
Umowy. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku
„Kupuję i płacę z tpay”.
5. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę z tpay” oznacza złożenie przez
Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, jest każdorazowo podawana w Serwisie w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Użytkownika zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
7. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem użytkownika. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
8. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 8

Płatności

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie pay-by-link. Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A, właściciel systemu płatności Tpay.com.
2. Ceny podane w Serwisie są cenami netto i wyrażone są w złotych polskich.

§ 9

Faktury elektroniczne

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Usługodawcę faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
2. Usługodawca stosując faktury elektroniczne zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność.
3. Faktura elektroniczna niezwłocznie po jej wystawieniu dostępna będzie dla
Użytkownika za pośrednictwem Konta użytkownika w zakładce „Rozliczenia”.

§ 10

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania
Użytkowników w ramach Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Usługodawcę z winy umyślnej. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zaistnienie przerw technicznych w bazach danych, z których pobierane są informacje mające znaczenie dla funkcjonowania Serwisu.

§ 11

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3, może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąc kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika przez końcem okresu abonamentowego kwota uiszczona tytułem abonamentu za czas po wypowiedzeniu umowy nie podlega zwrotowi. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: 1. Kancelaria Prawny Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.k., ul. Siemieńskiego 14, 35-234
Rzeszów.

§ 12

Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu

1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: 1. Kancelaria Prawny Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.k., ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach.
4. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.

§ 13

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://vatmonitor.eu/pliki/PolitykaPrywatnosciVATmonitor_eu.pdf., stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie. Zmiana Załącznika nr 1 do Regulaminu – Cennik nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami rozstrzygane będą polubowne. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygnę będą one przez sąd polski, właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jest prawo polskie.
7. Regulamin sporządzony został w języku polskim. W przypadku gdy Regulamin sporządzony zostanie również w innym języku, w razie rozbieżności między poszczególnymi postanowieniami w każdym z ww. języków, rozstrzygająca jest wersja Regulaminu sporządzona w języku polskim.
8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści i elementów
Serwisu niezależnie od celu i przyczyn takiego rozpowszechnienia.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2017 r.
10. W okresie od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 31 listopada 2017 r. korzystanie z Serwisu będzie nieodpłatne i nie będzie obejmować konsultacji prawnych oraz informacji o zmianach w danych Kontrahentów w GUS. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym każdy Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z Serwisu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu vatmonitor.eu

CENNIK

obowiązujący od 15 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

PAKIET PODSTAWOWY

29 zł

49 zł/miesiąc

Monitoring statusu VAT

Monitoring statusu VAT UE

Monitoring danych GUS

Możliwość dodania do 50 kontrahentów

Codziennie powiadomienia e-mail o zmianach statusu

Tygodniowy raport o zmianach statusu

Mailowa konsultacja prawna nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia usługodawcy przez użytkownika o zmianie statusu lub danych kontrahenta

PAKIET OPTYMALNY

49 zł

79 zł/miesiąc

Monitoring statusu VAT

Monitoring statusu VAT UE

Monitoring danych GUS

Możliwość dodania do 250 kontrahentów

Codziennie powiadomienia e-mail o zmianach statusu

Tygodniowy raport o zmianach statusu

Mailowa konsultacja prawna nie później niż w ciągu 2

dni roboczych od powiadomienia usługodawcy przez użytkownika o zmianie statusu lub danych kontrahenta

PAKIET PREMIUM

99 zł

199 zł/miesiąc

Monitoring statusu VAT

Monitoring statusu VAT UE

Monitoring danych GUS

Nielimitowana liczba kontrahentów

Codziennie powiadomienia e-mail o zmianach statusu

Tygodniowy raport o zmianach statusu

Mailowa konsultacja prawna nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zmiany statusu lub danych kontrahenta.

Możliwość telefonicznej konsultacji prawnej

Regulamin do pobrania:

Strona używa cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności
Rozumiem